N-xt Calcium in Uien en Peen

Ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan met de N-xt Calcium meststof. In beide teelten (maar feitelijk geldt dat voor alle gewassen) speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van het product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen. Is er een moeizame calcium opname of beschikbaarheid dan zal de plant hier hinder van ondervinden.

Calciumbalans in de bodem

Doordat op zwaardere gronden het calciumgehalte in de grond vrijwel altijd aan hoge kant is, wil dit nog niet zeggen dat het ook opneembaar is voor het gewas. De belangrijkste factor die meespeelt is het magnesiumgehalte! Vaak zijn deze 2 mineralen op het kleihumuscomplex niet in balans/ verhouding wat invloed heeft op de opneembaarheid en beschikbaarheid. Door de bodem plaatselijk sterk te verzuren denken we vaak dat we calcium beter beschikbaar maken. Wellicht is dit gedeeltijk ook wel zo maar de verzuring heeft meer negatieve effecten (als het gaat om activeren bodemleven) dan positieve. Er moeten immers naast calcium nog tientallen mineralen beschikbaar blijven. Werken aan een juiste verhouding calcium en magnesium in de bodem is naast een goede gewasvoeding steeds belangrijker. Mede hierdoor is de meststof die we gebruiken steeds belangrijker in relatie tot de bodemeffecten. Met N-xt Soil Services willen we deze materie de komende jaren verder doorontwikkelen.


N-xt Calcium uniek in eigenschappen

Een bespuiting met N-xt Calcium zorgt ervoor dat we een hoeveelheid calcium beschikbaar krijgen die los staat van de bodemomstandigheden en dus ook geen negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de fosfaatopname die ook op dat moment nog cruciaal is! De complexe verbinding zorgt ervoor dat de calcium en borium (als ondersteuning) niet reageren in de bodem, maar als een soort 'kleihumuscomplexje' rondom de wortels blijft zitten. De plant kan de calcium en de stikstof als ammonium actief opnemen als de behoefte hier is. Het moment en plaatsing van de meststof is dus wel cruciaal omdat het dáár aanwezig moet zijn zodra een plant deze mineralen ook echt nodig heeft.


Uien

In zaaiuien geldt dat de beste effecten worden gezien met een bespuiting op het moment dat de 1e pijp zo'n 8-10 cm lang is. Dit is ook vaak het moment dat een ui de eerste stikstofbehoefte heeft (zo'n 40-50 dagen na zaaien). Het advies is om minimaal 250 ltr/ha N-xt calcium te spuiten met een 7-gaats spuitdop. We geven hiermee dan ook zo'n 30 kg ammoniumstikstof.


Peen

In de peenteelt zijn er naast de bespuitng van 250 ltr/ha N-xt Calcium in het seizoen, bij 4-5 blad stadium, nog een paar varianten mogelijk. Dit is namelijk een splittoepassing of een toepassing bij het ruggenfrezen. Doordat een peenplantje in een rug groeit kan er ook een hoeveeheid N-xt Calcium door de grond worden gefreesd bij de rugopbouw. De meststof blijft dan stabiel in de rug beschikbaar totdat de echte penwortel begint te ontwikkelen. Doordat de tijd tussen rugopbouw en de echte groei van het wortelplantje soms behoorlijk lang kan zijn is ook een splittoepassing mogelijk. Hierbij kan er 150 ltr/ha N-xt Calcium tijdens de rugopbouw gespoten worden en 150 ltr/ha in het seizoen zodra het gewas in 4-5 bladstadium is.

Deze laatste variant heeft teelttechnische gezien onze voorkeur en wordt komende jaren ook in zowel de praktijk als in proeven uitgevoerd!

 

Aandachtspunten toepassen N-xt Calcium

De N-xt Calcium bij de rugopbouw met een 7-gaats spuitdop spuiten, anders met een grove spleetdop. Het kan puur verspoten worden of gemengd met water.
Bij de N-xt Calcium bespuiting in het seizoen dienen de volgen punten in acht te worden genomen:

  • Spuit met een 7-gaats dop (als dit niet kan gebruik dan de grofste spleetdop om een 'regenachtig' spuitbeeld te maken - volgende punten nog belangrijker!)
  • Spuit het liefst net vóór of in de regen
  • Als het niet regent dan op een afgehard gewas
  • Meststof dient op de grond te komen en zo min mogelijk op het gewas
  • Voor vragen neem gerust contact met ons op