Persbericht Dealerdag N-xt Fertilizers

Efficiënter bemesten is één van de grote uitdagingen voor de lange termijn voor zowel akkerbouw als veehouderij. Zeker nu er vanuit de politiek meer druk komt op het bestaande mestbeleid. Slimmer omgaan met bestaande middelen en anders kijken naar de bodem en bodemgezondheid geven akkerbouwers en veehouders handvaten om verder te optimaliseren. “Bemesten moet in dienst staan van bodemleven en bodemgezondheid”, zegt Ate Ludwig, algemeen directeur van N-xt Fertilizers op de dealerdag. 

Zo’n dertig belangstellenden hoorden verschillende sprekers over het thema: ‘Het belang van bodemgezondheid’. Marco van Gurp, commercieel directeur van N-xt Fertilizers: “In de markt wordt er nog teveel gewerkt vanuit het credo ‘we doen het altijd al zo’. Juist door allerlei technologische ontwikkelingen en verbeteringen van bestaande vloeibare meststoffen kunnen we beter met de bodem omgaan. Want daar begint het uiteindelijk allemaal. Als de bodem en het bodemleven op orde is, kun je opbrengsten optimaliseren, een betere kwaliteit gewassen leveren en dus beter inspelen op vragen vanuit de markt.”
 

Goede bodemvruchtbaarheid essentieel

En juist met die bodem is van alles mis. “De kwaliteit van landbouwgrond staat wereldwijd onder druk”, vertelt Derk van Balen, van PPO. “Niet alleen door erosie, maar ook doordat het organisch stofgehalte in de bodem afneemt. Bovendien blijkt uit cijfers van de FAO dat er elk jaar miljoenen hectaren landbouwgrond verdwijnen door urbanisatie. Dat levert een enorme druk op, want we moeten met zijn allen met minder hectaren meer voedsel produceren. En dan is juist een goede bodemvruchtbaarheid van groot belang.”
Ook inzoomend naar Nederland ziet Van Balen problemen. “Bij ons staat de bodemstructuur onder druk door bijvoorbeeld een steeds latere oogst van gewassen. Daardoor is er voor een groenbemester minder ruimte. En door schaalvergroting worden ook de gebruikte machines groter en groter. Daarbij is het probleem dat deze altijd rijden en zo voor insporing en structuurbederf zorgen.” Hoe houd je de bodem dan wel gezond? Voor een antwoord kijkt Van Balen nadrukkelijk richting organische stof en niet kerende grondbewerking. Omdat dit laatste zorgt voor minder afbraak van organische stof. Ook in het gebruik van vloeibare meststoffen ziet Van Balen mogelijkheden om de bodemvruchtbaarheid te bevorderen.
 

Bodem in balans

“We moeten op een andere manier naar de bodem kijken dan we tot nu toe gewend waren”, zegt Mark van Iersel van Van Iersel Compost en Soil-Tech Solutions. “De bodem moet in balans zijn, dan pas gaat hij voor jou werken.” Via bodembalansanalyses kun je goed zien waaraan een bodem gebrek heeft en hoe de verhoudingen van de verschillende nutriënten zijn. “Zo vind je mogelijkheden om te corrigeren. Want een bodem in balans is een bodem met een brede diversiteit aan nuttig bodemleven, alle aanwezige nutriënten zijn in optimale hoeveelheden en in de juiste verhoudingen aanwezig. Zo’n bodem heeft een goede structuur, een goede waterhuishouding en een goede capillaire werking”, aldus Van Iersel.
 

Samenwerking in de markt

Menno Thomas, van N-xt Fertilizers riep op tot een verdere samenwerking in de markt. “Samenwerken is de basis van groei. We kunnen onze producten verder aanpassen aan de wensen vanuit de praktijk, door onze wederzijdse kennis te bundelen. De nieuwe producten waarmee we nu bezig zijn, zullen we in eigen gewasproeven op de ‘Sinderhoeve’ verder optimaliseren. Maar we vinden jullie ideeën en ervaringen ook heel waardevol. Dus kom ermee.”