N-xt Fertilizers klaar voor 2021 en verder..

Publicatiedatum: 28-01-2021

... met minder stikstof en vrijwel geen GBM klaar voor de toekomst

De afgelopen jaren is er door Healthy Soil bv veel onderzoek gedaan (Healthy Soil is overigens de nieuwe naam voor het bedrijf waar N-xt Fertilizers het handelsmerk van is). We hebben gekeken naar de effecten van de meststoffen, naar de resultaten van de bodemaanpak en naar de opbrengst en kwaliteit. Er is enorm veel werk achter de schermen gedaan om te zorgen dat we met een gezonde bodem klaar zijn voor de toekomst.

En laat die toekomst al dichterbij zijn dan iedereen ooit had kunnen denken.

 

 

 

 

 

Er spelen momenteel veel zaken in de landbouw. Denk aan de klimaat adaptatie, carbon footprint of CO2, meststoffen gebruik en toepassingen van Gewasbeschermingsmiddelen. Al die onderwerpen hebben effect op het boeren bedrijf maar ook op de toeleverende bedrijven en de adviseurs.

Het nieuwe GLB tot 2027

Europa is druk met het nieuwe GLB tot 2027 vast te stellen. Hierin staan de richtlijnen voor het Europese beleid waar de lidstaten zich aan moeten houden. Het GLB zal zich meer gaan richten op biodiversiteit en kringloop landbouw. Dat betekent concreet dat er verschillende aandachtsgebieden zijn waar ook Nederland mee aan de slag moet. Europa wil naar een duurzame landbouw en stimuleert om die reden projecten die zij als duurzaam beoordelen om dit decennium de beoogde doelen te behalen.

Bodemkwaliteit

In het kader van Kringlooplandbouw is één van de punten de bodemkwaliteit. In Nederland wordt hieraan onder andere via het Nationaal Programma Landbouwbodems aandacht aangegeven. Healthy Soil is bij deze overleggen aangeschoven. De aanpak van Healthy Soil richt zich op herstel van een goede bodemkwaliteit. De ontwikkelingen die wij in gang hebben gezet met bodem scannen zijn daarvan een logisch gevolg. Bodemvruchtbaarheid van percelen kan per vierkante meter verschillend zijn.

Biodiversiteit

Een ander punt is het behoud en herstel van biodiversiteit en bodemleven. De EU heeft hierover in verschillende rapporten alarmerende cijfers gepubliceerd. Een belangrijke manier om te zorgen dat de bodem weer kan functioneren is te zorgen voor een goede lucht en water huishouding van de bodem. Daarmee creëer je de omstandigheden voor een goed functionerende bodem en actief bodemleven. Maar wat ook een belangrijke rol speelt hierin is de keuze voor meststoffen.

Terugdringen (kunst)meststoffen

Dat laatste is dan ook een ander punt waar in het nieuwe GLB forse uitspraken over gedaan worden. Het gebruik van (kunst)meststoffen moet met minimaal 20% zijn afgenomen in 2030. Daarbij wordt precisie bemesting een belangrijke manier om dit te realiseren. Maar ook hier speelt de keuze van meststoffen een belangrijke rol want hoe efficiënter een meststof werkt hoe beter die tot zijn recht komt en hoe minder ervan nodig is. Dit zien we terug in de fosfaatbemesting met o.a de N-xt FertiPhos, die in hele lage doseringen toegepast wordt en minimaal hetzelfde effect heeft als een traditionele bemesting. Datzelfde geldt voor de toepassing van stikstofmeststoffen zoals de N-xt N24S wel of niet aangevuld met allerlei sporenelementen. Deze meststof is niet gevoelig voor uitspoeling en werkt zeer efficiënt. In de veehouderij zien we dit al jaren terug in de vorm van hoogwaardiger eiwit, meer kg droge stof per kg stikstof aangekocht en een betere mestkwaliteit.

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Wat een ander belangrijk punt is waar in het nieuwe GLB veel aandacht voor is, is het terugbrengen van het gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen in 2030 met 50%. Dat is een forse vermindering die vooral voor de categorie zwaardere middelen geldt.

Nu klinkt 2030 nog ver weg, maar het is nog maar 9 jaar!

Zijn we er dan klaar voor?

Het mooie is dat juist nu al het onderzoek, de ontwikkelingen en de ervaringen van de afgelopen jaren van Healthy Soil bij elkaar komt in praktische strategieën. Je zou kunnen stellen dat het niet pas over 9 jaar te realiseren is, maar een belangrijk deel van het streven dat in het GLB genoemd wordt is nu al haalbaar met deze aanpak (een korte uitleg):

Het begint met een inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit door het scannen van de bodem, waardoor er gerichte Kinsey-Albrecht bodemanalyses mogelijk zijn. De analyseresultaten worden in praktische en werkbare adviezen gezet waarbij de focus ligt op het voeden van de bodem. Van daaruit wordt de plant van de benodigde voedingsstoffen voorzien, met aandacht voor de juiste verhoudingen in de bodem. Plant en bodem zijn namelijk van elkaar afhankelijk en we kunnen er beter voor zorgen dat dit geen haat liefde verhouding wordt. Als bodem en plant met elkaar in goede harmonie leven en elkaar behulpzaam zijn dan levert dat een gezond gewas op waar goede opbrengsten te behalen zijn. De keuze van meststoffen voorzien de plant van de benodigde aanvullingen in voeding die in mindere mate door de bodem geleverd kan worden. Bemesten van het gewas is de laatste stap in een vruchtbare teelt.

Werkt dit in de praktijk ook zo?

Ja, onafhankelijke proeven die de afgelopen jaren zijn gedaan in o.a. tulpen laten zien dat het werkt. Ook in andere gewassen is het inmiddels ruimschoots aangetoond.

De afgelopen 2 jaar is deze strategie van Healthy Soil, die al deze onderdelen omvat en ook laat werken in een natuurlijk systeem, beproeft in een officiële proef bij Vertify in Zwaagdijk naast diverse andere product strategieën, waaronder het standaard GBM schema met bemesting. De resultaten van deze proef laten zien dat er met 20% minder stikstof N, gebruik makend van bodembiologie op een bodem die in evenwicht is wordt gebracht via de adviezen van de Kinsey-Albrecht analyses, minimaal gelijke opbrengsten (zelfs iets meer in sommige herhalingen) te realiseren is. Ondanks dat de ziektebestrijding volledig achterwege is gelaten waren de objecten met deze Healthy Soil strategie beter tot minimaal gelijk aan de traditionele GBM objecten op zowel zand als klei grond. Terwijl de kosten voor deze opzet omgerekend naar hectare zelfs lager zijn!


Wanneer op deze manier geteeld wordt heeft dit vele voordelen. Niet alleen op de teelt van het lopende jaar maar ook op die van de volgende jaren op uw grond. En ineens zijn de wensen zoals die in het GLB geuit worden niet meer zo onrealistisch.

Wij wensen u, ondanks de heftige Coronatijden waarin we leven, een gezond en vruchtbaar seizoen en kijken graag met u positief naar de toekomst.

Neem gerust contact op voor vragen (of over de lopende onderzoeken)

 

Overige berichten

N-xt Fertilizers staat op de Landbouwvakdagen in Middenbeemster (25, 26 en 27 aug)
Twijfel is het begin van wijsheid (biostimulanten)
N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen
N-xt Calcium in Aardappelen, Uien en Peen
Laat de aangekochte kg stikstof zorgen voor Kwaliteit van uw ruwvoer!
Ferti-Line producten ondersteunen bodembiologie
Cursus Bodemactivatie - met minder stikstof, meer kwaliteit produceren
Met minder kunstmest-N meer opbrengst en een lagere milieubelasting
“Om een succesvolle boer te worden moet men eerst de bodem leren kennen.”