Calciumvoorziening in gewassen

Publicatiedatum: 28-05-2024

De N-xt Calcium formulering is al jaren een bewezen meststof die gewassen voorziet in opneembare calcium en borium (+silicium). Door de unieke N-xt technologie blijft namelijk het lastige en reactieve calcium element plantbeschikbaar. N-xt Calcium wordt het meest toegepast in aardappelen voor een betere schilkwaliteit en de weerbaarheid tegen schruftaantasting, maar ook in zaaiuien en peen is inmiddels positieve ervaring opgedaan. In alle teelten speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van de plant en het te oogsten product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen en daarmee dus een cruciaal element voor vele processen.

 

Waarom is calcium zo slecht opneembaar in mijn bodem?

Wij krijgen deze vraag nog wel eens. In zwaardere gronden zien we over het algemeen een hoog calciumgehalte, echter wil dit nog niet zeggen dat het ook opneembaar is voor het gewas. De belangrijkste factor die meespeelt is het magnesiumgehalte. Deze twee mineralen werken samen als basis voor de juiste water-lucht verhouding. Vaak zijn deze mineralen op het kleihumuscomplex niet in evenwicht. Een goed evenwicht wil zeggen dat we streven naar gemiddeld 60-70% calcium op het CEC en 10-20% magnesium. De plantopneembaarheid geeft dan de minste problemen. Is dit niet het geval dan zal zowel caclium als magnesium slecht opneembaar zijn voor het gewas. Calcium spoelt dus zeker niet zomaar uit, zoals sommige partijen beweren!

Lees meer over deze materie op onze website: vruchtbarebodem.nl

Verzuren

Door de bodem plaatselijk sterk te verzuren denken we vaak dat we calcium beter beschikbaar maken. Wellicht werkt dit gedeeltijk ook wel zo maar deze verzuring heeft meer negatieve effecten (als het gaat om het activeren van bodembiologie) dan positieve. Er moeten immers naast calcium nog tientallen mineralen beschikbaar blijven. Werken aan een juiste verhouding calcium en magnesium in de bodem én een goede Ca-gewasvoeding geven is steeds belangrijker. Mede hierdoor is de Calcium formulering die N-xt Fertilizers gebruikt erg uniek in relatie tot de bodemeffecten. Healthy Soil werkt al jaren aan een integraal programma om zowel bodemprocessen optimaal te laten werken alsmede de juiste gewasvoeding te ontwikkelen, dat bodemprocessen niet tegenwerkt.

Wist u dat: bodembiologie (m.n. schimmels) zelf in staat zijn de juiste 'verzuring' te generen om bijvoorbeeld calcium beter te laten opnemen!

N-xt Calcium uniek in eigenschappen

Een bespuiting met N-xt Calcium zorgt ervoor dat we een hoeveelheid calcium beschikbaar krijgen die los staat van de bodemomstandigheden en dus ook geen negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de fosfaatopname die ook op dat moment nog cruciaal is! De complexe verbinding zorgt ervoor dat de Calcium en Boriumm evt Silicium (als ondersteuning) niet reageren in de bodem, maar als een soort 'kleihumuscomplexje' rondom de wortels blijft zitten. De plant kan de calcium en de stikstof als ammonium actief opnemen als hier behoefte voor is. Het moment en plaatsing van de meststof is dus wel cruciaal omdat het dáár aanwezig moet zijn zodra een plant deze mineralen ook echt nodig heeft.

Realiseert u zich wel eens hoeveel een gewas aan calcium nodig heeft? Een aardappelgewas neemt als voorbeeld zo'n 20 kg calcium op per ha in een seizoen. Als we kijken in een gemiddelde kleigrond, daar kan zomaar 7000, soms wel 9000 kg calcium in de bouwvoor zitten. Deze opmerking kunt u tweeledig bekijken: 1) Er is dus een enorm potencieel dat we blijkbaar niet benutten en 2) het effect van de 20 kg calcium die wij adviseren met 250 ltr N-xt Calcium te spuiten in aardappelen is enorm en blijkbaar dus cruciaal gezien de effecten die we in de praktijk ervaren. Zie ook de foto's op onze website (voornamelijk op kleigronden)

In aardappelen adviseren wij om vlak voor het frezen de N-xt Calcium te spuiten. Ook kan er middels rijenbemesting in de veur N-xt Calcium worden toegediend (hierdoor kan de dosering iets naar beneden). Vóór het poten zijn er ook mogelijkheden, vraag ons (of uw adviseur) gerust welk advies voor u het beste past.

Uien

In zaaiuien geldt dat de beste effecten worden gezien met een bespuiting op het moment dat de 1e pijp zo'n 10-15 cm lang is. Dit is ook vaak het moment dat een ui de eerste stikstofbehoefte heeft (zo'n 40-50 dagen na zaaien). Het advies is om minimaal 250 ltr/ha N-xt calcium te spuiten met een 7-gaats spuitdop. We geven hiermee dan ook zo'n 30 kg ammoniumstikstof.
Spuit dit op een droog afgehard gewas of in (net voor) de regen.

Peen

In de peenteelt zijn er naast de bespuitng van 250 ltr/ha N-xt Calcium in het seizoen, bij 4-5 blad stadium, nog een paar varianten mogelijk. Dit is namelijk een splittoepassing of een toepassing bij het ruggenfrezen. Doordat een peenplantje in een rug groeit kan er ook een hoeveeheid N-xt Calcium door de grond worden gefreesd bij de rugopbouw. De meststof blijft dan stabiel in de rug beschikbaar totdat de echte penwortel begint te ontwikkelen. Doordat de tijd tussen rugopbouw en de echte groei van het wortelplantje soms behoorlijk lang kan zijn is ook een splittoepassing mogelijk. Hierbij kan er 150 ltr/ha N-xt Calcium tijdens de rugopbouw gespoten worden en 150 ltr/ha in het seizoen zodra het gewas in 4-5 bladstadium is.


Klik hier voor onze leaflet met aandachtspunten voor het toepassen van N-xt Calcium